Algemene voorwaarden

1. Geldigheid der algemene verkoopvoorwaarden:

Iedere klant wordt geacht onze algemene contract-, verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Ook al zijn de aankoopvoorwaarden van de klant hiermee in strijd, onze voorwaarden blijven van toepassing, tenzij vooraf anders en schriftelijk is overeengekomen. Indien de klant de onderstaande voorwaarden niet naleeft, hebben wij van rechtswege het recht de bestelling als nietig te beschouwen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige vergoeding, van welke aard ook. Al onze diensten, prestaties en bijhorende goederen worden geleverd onder toepassing van onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, ook schriftelijk geformuleerde voorwaarden van de klant. Afwijkende bedingen zijn slechts geldig mits er een voorafgaand akkoord is tussen partijen, schriftelijk opgesteld en ondertekend door beide partijen. 

2. Prijzen: 

Onze offertes/prijsramingen worden steeds vrijblijvend opgesteld, hebben geen bindend karakter en blijven 1 maand geldig. Dit geldt ook voor de hoeveelheden, de mogelijkheden, de tarieven en de leveringstermijnen. Omdat wijzigingen steeds mogelijk zijn, zijn de hoeveelheden niet gegarandeerd en staan ze pas vast na uitvoering van de bestelling. Hierbij wordt uitgegaan van de informatie waarover wij beschikken. Indien blijkt dat de uit te voeren levering niet met de beschrijving of overeenkomst, wordt onze prijsofferte aan de nieuwe gegevens aangepast. Meerkosten tot 15 procent kunnen zonder voorafgaand overleg worden uitgevoerd en achteraf worden onderbouwd. Grotere overschrijdingen worden op voorhand besproken. Alle prijzen die in onze prijslijsten en offertes worden vermeld, zijn exclusief BTW, en worden uitsluitend ter informatie gegeven. Onze offertes zijn voor bindend voor Kantara voor zover ze ongewijzigd door de klant worden aanvaard via een schriftelijke bevestiging. De klant dient deze ondertekend aan ons terug te sturen binnen de 15 dagen na datum van de offerte. Dat kan via mail of via een bestelbon. Wij hebben het recht vooraf zekerheden te vragen en/of voorafgaande informatie in te winnen aangaande de persoon en de kredietwaardigheid van de klant. 

3. Uitvoering: 

Een door ons opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht is indicatief, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Vertragingen in de opleveringen geven geen recht op enige schadevergoeding of enig strafbeding, van welke aard ook, of op opzegging van de bestelling. De klant is bovendien gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ons mogelijk te maken, zoals het tijdig aanleveren van volledige, correcte en duidelijke gegevens en/of benodigde materialen. Indien de klant het nodig acht andere toeleveranciers (grafici, webdevelopers, content- en serviceproviders e.d.m.) te betrekken in de ontwikkeling van de aan Kantara toegekende opdracht, kan laatst vernoemde niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout in hoofde van de toeleveranciers. Het risico hieraan verbonden valt volledig ten laste van de klant. 

4. Aansprakelijkheid: 

Kantara kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het resultaat van de opdracht, indien de klant een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, correcte en duidelijke gegevens/ materialen. De klant draagt tevens als enige de aansprakelijkheid voor de juridische gevolgen van acties die hij heeft besteld en goedgekeurd en van de conformiteit hiermee met de diverse wettelijke bepalingen en ondermeer met de Wet op de Handelspraktijken en de Wet betreffende de privacy. Onder geen enkele omstandigheid kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse of indirecte schade zoals financiële schade, commerciële schade, winst- of inkomstenderving of verlies van informatie.

5. Garantie op het respect van wetten en reglementen 

De klant garandeert dat hij geen (digitale) marketingberichten verstuurt of acties op touw zet die inbreuk maken op de goede zeden en openbare orde of die in strijd zijn met de wet op de privacy. Zijn acties mogen ook geen schade berokkenen aan de rechten van derden en dienen de gangbare wetten en reglementen te respecteren. Kantara controleert of de klant deze wetten en reglementen respecteert, maar kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien de klant deze alsnog niet zou naleven. De klant beschermt Kantara tegen elke klacht die voortvloeit uit het niet naleven van de van kracht zijnde wetgeving en rechten van derden en zal Kantara vergoeden voor alle kosten, verliezen, schade en uitgaven (incl. advocaatkosten) die Kantara zou moeten ondergaan. 

6. Betalingen: 

Facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer geen schriftelijk protest is ingediend binnen de acht dagen na datum van uitgifte. Onze facturen zijn contant betaalbaar op ons adres, zonder korting, en uiterlijk binnen de 14 dagen na uitgiftedatum, tenzij anders overeengekomen. Bij niet- betaling van een factuur op haar vervaldag zullen van rechtswege verwijlinteresten lopen a rato van 1 % per begonnen maand vanaf de factuurdatum. Elke factuur, niet betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum, wordt zonder ingebrekestelling automatisch en van rechtswege verhoogd met een forfaitaire, onherleidbare schadevergoeding van 15% op het totale verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van € 125,00, onverminderd de verschuldigde verwijlintresten, de gerechtelijke intresten en de gedingkosten. Bij niet-betaling van de factuur behouden wij ons het recht voor latere leveringen te staken; bovendien behouden wij ons het recht voor de overeenkomst en/of de bestelling in haar geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van rechtswege als nietig te beschouwen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige vergoeding, van welke aard ook. Zolang de goederen nog niet volledig betaald zijn, blijven ze onze eigendom; het risico berust echter bij de klant vanaf de bestelling. 

7. Annulering van de bestelling: 

Indien een klant een bestelling annuleert, waarvan de uitvoering al is gestart, is hij verplicht de bestelling volledig te betalen. Iedere klacht over de uitvoering van de bestellingen, de staat van de afgewerkte producten of de juistheid van het aantal stuks is pas geldig indien ze schriftelijk binnen de twee werkdagen na afhaling of na onze levering wordt geformuleerd. 

8. Betwistingen: 

Betwistingen over de levering of de factuur moeten ons binnen de hieronder vermelde termijn worden meegedeeld per aangetekende brief, waarvan de poststempel geldt als datum van afgifte of via expliciete mail. De datum en het nummer van de geprotesteerde factuur worden in elke brief vermeld. Klachten over de levering moeten ons bereiken binnen 2 werkdagen na de levering en in elk geval voordat de goederen, ook gedeeltelijk, worden gebruikt of doorverkocht. Klachten over de factuur moeten ons bereiken binnen acht dagen na de factuurdatum. Na deze termijn wordt de factuur onherroepelijk aanvaard, zowel wat betreft de tarifering van de dienstverlening, als wat betreft de natuur of de kwaliteit van de uitgevoerde werken. Eventuele schadevergoeding die door ons verschuldigd zou zijn, kan in geen geval hoger zijn dan het bedrag van de door ons uitgevoerde levering (exclusief port- en transportkosten). Indiening van een klacht stelt de klant in geen geval vrij van zijn verplichting tot betalen. 

9. Geschillen: 

Alle geschillen i.v.m. de uitvoering of de uitlegging van de contractuele relatie tussen partijen, van welke aard ook, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement TURNHOUT, met keuze van de opdrachtnemer voor wat betreft het bevoegde Vredegerecht. 

10. Plaats van totstandkomen van de overeenkomst: 

Partijen erkennen uitdrukkelijk dat de overeenkomst tussen hen tot stand is gekomen op de zetel van de opdrachtnemer. Kantara BVBA, Nieuwe Hoevenstraat 12, 2400 MOL. BELGIE  www.kantara.be

 

Graag wat meer informatie?

Wil jij werk maken van inbound marketing? Zit je graag eens samen om te bekijken hoe Kantara jou daarbij kan helpen? Ik kom graag langs voor een vrijblijvend gesprek.